Refund policy

Efter Forbrugeraftaleloven har du som hovedregel ret til at fortryde dine køb og træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for en frist på 14 dage. 

Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes fra den dag,

  1. a) hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om køb af varer
  2. b) hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om køb af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Med mindre andet er angivet i beskrivelsen af det pågældende event, kan du annullere din tilmelding og få refunderet beløbet, senest 4 hverdage før eventens afholdelse. 

Vær dog opmærksom på, at mange af de varer og ydelser, vi sælger, er undtaget fra fortrydelsesretten.

Generelt drejer det sig om:

  • Saebe og pleje produkter samt øvrige varer som af sundheds og hygiejnemæssige årsager er leveret forseglet og hvor forseglingen/emballagen er blevet brudt,
  • Tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder events, når det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende ydelse skal udføres.
  • Øvrige events, der inden fortrydelsesfristens udløb er gennemført.

 

Varer købt på www.aeroesoap.dk kan byttes i vores butik på Vester Bregninge 31, 5970 Ærøskøbing.

Yderligere handelsbetingelser er derudover gældende.   

1. Udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udnytte din fortrydelsesret, skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (eks. ved brev eller via e-mail). Du kontakter os her:

Sæberiet Ærø ApS
Vester Bregninge 31
5970 Ærøskøbing
E-mail: webshop@aeroesoap.dk

Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3,

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

2. Følgerne af at fortryde et køb

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende, se dog nærmere nedenfor om fortrydelse af varekøb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

3. Særligt vedrørende fortrydelse af varekøb

Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de varer retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du bærer risikoen for varerne indtil vi har modtaget dem retur.

Du skal selv afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af varerne. 

Vi forbeholder os at anvise anden returneringsform end postbesørgelse mod at afholde meromkostningen. 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som har været nødvendigt for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

4. Hvis der er noget galt med varen eller ydelsen – Reklamation

Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie varer og ydelser.

Skulle du alligevel modtage en vare eller ydelse, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på webshop@aeroesoap.dk, så vi kan rette eventuelle fejl.

Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os. Vi dækker dine omkostninger ved returneringen.

5. Reklamation - Varer

Købelovens regler om mangler finder anvendelse. Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Ved reklamation over fødevarer og drikkevarer beder vi dig give os besked inden 5 dage efter modtagelsen. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.

6. Reklamation - Events

For køb af adgang til events finder Købeloven ikke anvendelse. Har en event ikke levet op til dine forventninger, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, og senest 2 måneder efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler ved ydelsen. Har en event ikke levet op til dine forventninger, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, og senest 2 måneder efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler ved eventen/ydelsen.

7. Sådan gør du, hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en vare eller ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her. 

Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr

8. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger: 

  • Dit navn 
  • Din adresse 
  • Dit telefonnummer 
  • Din e-mail

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte varer og ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør - kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi kan også sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette.

Den dataansvarlige er Sæberiet Ærø ApS. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

Oplysninger, som du har afgivet til Sæberiet Ærø ApS, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et evt. salg af Sæberiet Ærø ApS’ forretningsaktiviteter.

Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sæberiet Ærø ApS via webshop@aeroesoap.dk eller pr. brev.

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

What are you looking for?

Your cart